top of page
ai_gdpr.png

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORECH COOKIE

Roman Vilimský, IČ: 11693380, se sídlem Hrádecká 198, Nechanice 503 15 (dále jen„OS“) je provozovatelem stránek www.romanvilimsky.cz (dále jen „internetové stránky“). Vaše osobní údaje zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se na zpracování budou podílet. OS respektuje právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví internetové stránky nebo OS kontaktují jejich prostřednictvím, popř. telefonicky či emailem (dále také jen „návštěvník“, „uživatel“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem budu zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování a osobách, kterým mohu Vaše osobní údaje předávat. Naleznete zde také informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů. Tím, že poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že OS může zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte prosím své osobní údaje.

1 | Co jsou osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

2 | Jaké osobní údaje o Vás OS shromažďuje?

OS shromažďuje pouze takové osobní údaje, které sami dobrovolně poskytnete nebo které OS získá prostřednictvím internetových stránek nebo v rámci komunikace s Vámi.

Osobní údaje, které o Vás OS jako správce shromažďuje a zpracovává, mohou zahrnovat:
a) Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště);
b) Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
c) elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);
d) další údaje, které sami předáte nebo které OS shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb a produktů.

3 | Proč OS osobní údaje zpracovává?

Osobní údaje OS zpracovává za účelem poskytování služeb a plnění smlouvy, marketingu. Nemáte zákonem uloženou povinnost Vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je
zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů Vám OS však nemůže poskytnout požadované služby či reagovat na Vaše žádosti a připomínky (vůbec či v požadované kvalitě).

4 | Zásady používání souborů cookie

Pro zlepšení poskytování služeb, internetové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek (např. preferovaný jazyk). Data získaná jejich prostřednictvím OS využívá např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti internetových stránek. V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na internetových stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat.

5 | Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Pokud služby nebo produkty, o které jste požádali, poskytuje osoba odlišná od OS, může OS takovému poskytovateli služeb či produktů předat Vaše osobní údaje. Účelem takového předání Vašich osobních údajů je poskytnutí poptávané služby či produktu. Poskytovatel služeb či produktů bude Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na OS jako samostatný správce.
Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým OS uzavřel/a smlouvu o zpracování osobních údajů. K Vašim osobním údajům má přístup OS jako správce osobních údajů, případně další osoby, se kterými při své činnosti OS spolupracuje. Tito kolegové mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu. Dále OS může Vaše osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle jako samostatní správci.

6 | Jsou Vaše osobní údaje předávány mimo EU, resp. EHP?

V obecné rovině platí, že osobní údaje, které OS získá prostřednictvím internetových stránek, nepředávám mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pokud však některý z příjemců Vašich osobních údajů zpracovává osobní údaje v zemi mimo EHP, mohu Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě zajistím, aby Vaše osobní údaje byly předány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

7 | Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí

Pokud jste mladší 15 let a chcete prostřednictvím internetových stránek udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než poskytnete nějaké osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni Vaše osobní údaje poskytnout.

8 | Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používám přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše osobní údaje budu uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budu zpracovávat pouze do doby, než takový souhlas odvoláte.

9 | Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte řadu práv. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmu požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce). Přehled práv návštěvníků:
a) Právo na přístup Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovávám.
b) Právo na opravu Můžete mě požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
c) Právo na výmaz Můžete mě požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

d) Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

e) Právo vznést námitku

Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

f) Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete požadovat, abych omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

g) Právo na přenositelnost údajů

Můžete mě požádat, abych Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

h) Právo vznést stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na mě a neprodleně zjednám nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt pro jakékoli dotazy

Se svými dotazy se na mě můžete obrátit na e-mailové adrese roman.vilimsky@bcas.cz  případně na telefonním čísle 731 753 326.

bottom of page